692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocna nieważność umowy Ge Money przed SA w Szczecinie!

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH!

W dniu 12 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację Banku BPH S.A. (sygn. akt ACa 1334/22). Zarzut zatrzymania podniesiony przez bank nie został uwzględniony. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalający nieważność umowy kredytowej dawnego Ge Money Banku stał się prawomocny!

W wyniku prowadzonej sprawy sądowej Klienci uzyskali:

 1. prawomocne ustalenie nieważności kredytowej, 
 2. zasądzenie całości kwot tytułem nienależnego świadczenia wraz z odsetkami. 

Klientom gratulujemy, obecnie procedujemy wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych nieruchomości.

Sprawa dotyczyła wzorca umownego dawnego Ge Money Banku, w którym zawarte były następujące klauzule niedozwolone:

 • 1 ust. 1 in fine Umowy

W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A, opisanej szczegółowo w § 17”

 • 7 ust. 2 in fine Umowy

„Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”

 • 10 ust. 6 Umowy

Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”

 • 17 Umowy

„Tabela Kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.

 1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
 2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
 3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
 4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.
 5. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl)”

Sprawę prowadziła r.pr. Małgorzata Czarnik.