692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocna wygrana z syndykiem masy upadłości Getin Noble Bank S.A.

Miło nam poinformować o prawomocnej wygranej z syndykiem masy upadłości Getin Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 r. (sygn. akt I ACa 1698/23) Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku i tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt I C 1365/20)  ustalający nieważność umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF stał się prawomocny!

W niniejszej sprawie upadłość banku ogłoszona została w toku postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny w związku z ogłoszoną upadłością zawiesił postępowanie, wezwał syndyka do udziału w sprawie i kolejno podjął sprawę z urzędu na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. b k.p.c. w zakresie roszczenia o ustalenie.

W praworządnym państwie umowy, co do których istnieje ryzyko stwierdzenia ich nieważności, powinny być eliminowane z obrotu prawnego możliwie szybko. Szczególnie sprawnie należy przy tym rozpoznawać postępowania z udziałem konsumentów. Tylko w taki sposób można realizować zasadę skuteczności wynikającą z Dyrektywy 93/13.

Reguły prawa europejskiego nakazują taką wykładnie norm prawa upadłościowego, które nie stoją na przeszkodzie ochronie praw konsumenta i z tego względu sądy winny podejmować zawieszone postępowanie z udziałem syndyka w zakresie roszczenia o ustalenie, które nie podlega zgłoszeniu do masy upadłości. Istotą konsumenckiego prawa do sądu jest uprawnienie do skutecznego dostępu do środków ochrony prawnej. Sąd winien aktywnie realizować cele i założenia Dyrektywy 93/13 i podejmować ex officio czynności procesowe w celu zapewnienia skuteczności systemu ochrony praw konsumenta.

Wydanie wyroku rozstrzygającego żądanie kredytobiorcy, co do stwierdzenia nieważności zawartej z upadłym bankiem jest konieczne w celu obrony praw  konsumenta.

Cieszymy się niezmiernie, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie podziela to stanowisko i rozstrzygnął prawomocnie sprawę.

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik