692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa spłaconego kredytu Nordea – Habitat denominowana kursem CHF nieważna!

Miło nam poinformować, że w dniu 26 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I C 1658/21 p-ko PKO BP S.A. wydał wyrok w którym:

  1. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 655.592,99 zł ( sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty,
  2. kosztami procesu obciążył w całości pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczyła spłaconego kredytu w związku z czym pozew p-ko bankowi dotyczył roszczenia o zapłatę całości kwot. Sąd uwzględnił powództwo na podstawie przesłankowej nieważności umowy kredytowej o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat.

W umowie zawarte były następujące postanowienia niedozwolone:

  • 1 ust. 2 części ogólnej umowy

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

 

  • 12 ust. 3 części ogólnej umowy

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych”

 

  • 15 ust. 7 części ogólnej umowy

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest walucie, w której kredyt jest denominowany

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

  • 1 ust. 2 części ogólnej umowy

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

  • 12 ust. 3 części ogólnej umowy

„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych

  • 15 ust. 7 części ogólnej umowy

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:

1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest walucie, w której kredyt jest denominowany

2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,

3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Małgorzata Czarnik