692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Nieważność umowy Getin Banku – kolejny wygrany wyrok na rzecz kredytobiorcy

Miło nam poinformować o kolejnym wygranym wyroku na rzecz Kredytobiorcy w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzaty Czarnik. Wyrokiem z dnia 16 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 1648/20 Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Tomasz Cegłowski wydał wyrok w którym:

  • zasądził od pozwanej Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda [xxx] kwotę 284.046 (dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy czterdziestu sześciu) złotych 53 (pięćdziesięciu trzech) groszy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w stosunku rocznym od następujących kwot:
    – od kwoty 249.715 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) złotych 50 (pięćdziesięciu) groszy od dnia 8 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
    – od kwoty 34.331 (trzydziestu czterech tysięcy trzystu trzydziestu jeden) złotych 3 (trzech) groszy od dnia 13 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego numer [xxx] indeksowanego do CHF z dnia [xxx] zawarta pomiędzy powodem [xxx] a Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach – obecnie pozwaną Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  • obciążył Bank całością kosztów postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił argumentację Powoda o abuzywności zawartych w umowie klauzul odnoszących się do indeksacji kredytu do waluty CHF z powodu braku należytego poinformowania Powoda o ryzyku walutowym wynikającym z uzależnienia kredytu od waluty CHF, a także odesłania do Tabeli kursowej Banku, której sposób sformułowania pozwalał na dowolność banku w ustalenia zobowiązań kredytobiorcy wobec banku. Sąd zaznaczył, że obecnie nie ma wątpliwości, że takie postępowania umowne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta. Wyeliminowanie z umowy postanowień niedozwolonych powoduje, że umowa ta jest nieważna w całości.

Aneksy nie sanowały wadliwej umowy

Abuzywności klauzul umownych nie uchylił aneks, na podstawie którego rata przeliczana była po kursie średnim NBP, jak i aneks na podstawie którego kredytobiorca mógł spłacać kredyt bezpośrednio w walucie CHF, albowiem aneksy nie zawierały dowolnej i swobodnej woli kredytobiorcy na sanowanie wadliwych postanowień umowy.

Brak przedawnienia roszczenia o zwrot rat wpłaconych ponad 10 lat przed wniesieniem pozwu

Zaznaczyć należy, że sąd stosując teorię dwóch kondykcji zasądził całość wpłaconych rat, a więc także te które wpłacone były ponad 10 lat temu. Sąd stanął na stanowisku, że termin przedawnienia może rozpocząć swój bieg od momentu powzięcia przez konsumenta świadomej decyzji w zakresie powołania się na nieważność umowy kredytowej. W tym zakresie SO w Szczecinie podzielił zapatrywanie wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie V CSK 382/18.

Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na apelację banku.

r.pr. Małgorzata Czarnik.