692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocne zawieszenie rat w sprawie p-ko Bankowi Millennium

Zawieszenie rat w sprawie p-ko Bankowi Millennium prawomocne !

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił zażalenie banku (sygn. akt IA Cz 294/23), na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu. Tym samym zabezpieczenie w sprawie stało się prawomocne i bankowi nie przysługuje dalszą środki odwoławcze w przedmiocie udzielonego zabezpieczenia.

Na mocy udzielonego zabezpieczenia powodowie korzystają z następującej ochrony prawnej do czasu prawomocnego wydania wyroku:

  1. wstrzymanie obowiązku płatności rat do czasu prawomocnego zakończenia sprawy,
  2. bank zobowiązany został do powstrzymania się od składania wypowiedzenia umowy,
  3. bank zobowiązany został do nieumieszczania wpisów dot. kredytobiorców w Biurze Informacji Kredytowej i innych rejestrach,

Sprawa dotyczy zabezpieczenia roszczeń konsumenta p-ko bankowi w sprawie dot. kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, w którym zawarte są następujące postanowienia niedozwolone:

  • par. 2 ust. 2 Umowy

„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”

  • par. 7 ust. 1 Umowy

„Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z §2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.”

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik.