692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocna nieważność umowy EKTRALOKUM przed SA w Poznaniu!

Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A.!

W dniu 17  sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. (sygn. akt I ACa 667/22). Zarzut potrącenia a także zarzut zatrzymania podniesiony przez bank nie został uwzględniony. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalający nieważność umowy kredytowej dawnego Kredyt Banku stał się prawomocny!

W wyniku prowadzonej sprawy sądowej Klienci uzyskali:

  1. prawomocne ustalenie nieważności kredytowej, 
  2. zasądzenie całości kwot tytułem nienależnego świadczenia wraz z odsetkami, 
  3. zwrot kosztów procesu. 

Klientom gratulujemy, obecnie procedujemy wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych nieruchomości.

Sprawa dotyczyła wzorca umownego dawnego Kredyt Banku, w którym zawarte były następujące klauzule niedozwolone:

  • 2 ust. 1: „bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie 260.000 zł denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF”
  • 2 ust. 2: „kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu”;
  • 2 ust. 3: „o wysokości wykorzystanego kredytu denominowanego (waloryzowanego) wyrażonej w walucie CHF, wysokości odsetek w okresie karencji oraz wysokości rat kapitałowo-odsetkowych w wyżej wymienionej walucie Bank poinformuję Kredytobiorcę w terminie 7 dni od dnia całkowitego wykorzystania kredytu na zasadach określonych w OWKM”,
  • 4 ust. 1a: „każda transza kredytu wykorzystywana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy”;
  • 9 ust. 2 zd. 3-4: „spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu”.

Sprawę prowadziła r.pr. Małgorzata Czarnik.