692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocna wygrana z ING Bankiem Śląskim!

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejny prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej.

W dniu 16 maja 2024 Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie SSA Tomasz Sobieraj, wydał prawomocny wyrok (sygn. akt I ACa 777/23) w sprawie p-ko ING Bank Śląski S.A. W wyniku procesu ustalona została prawomocnie nieważność umowy kredytowej, co oznacza, że Klienci nie są już związani kredytem frankowym, saldo zadłużenia całkowicie zredukowane ‼️
W umowie zawarte były następujące klauzule niedozwolone:
  • 1 ust. 1 in fine Umowy: Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
  • 2 ust. 4 Umowy: Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w §1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).
  • 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu: Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych. Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu walutowego.
W toku sprawy bank podniósł zarzut potrącenia, co do kwoty kapitału, w związku z czym powództwo ograniczone zostało do kwoty odsetek za opóźnienie. Kwota samych odsetek za opóźnienie zasądzona na rzecz Klientów wyniosła 23.383,50 zł.
Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej stanowić będzie podstawę do wykreślenia hipoteki z lokalu mieszkalnego.
Kosztami procesu obciążony został w całości bank.