692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Wygrana z Bankiem BPH S.A. w sprawie spłaconego kredytu budowlano – hipotecznego CHF

W dniu 22 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Wojciech Machnicki wydał wyrok w sprawie spłaconego kredytu frankowego (sygn. akt: I C 1705/23 ) w którym:

  1. zasądził od pozwanego – Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 164 274,48 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście
    siedemdziesiąt cztery 48/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2023 r.;
  2.  zasądził od pozwanego na rzecz powodów 1 000,00 (tysiąc) złotych tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz 5 434,00 (pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote tytułem kosztów zastępstwa procesowego, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Sprawa dotyczyła spłaconej w 2017 roku  umowy kredytu budowlano-hipotecznego, w której zawarte były następujące postanowienia niedozwolone:

Załącznik nr 7 do umowy kredytu budowlano-hipotecznego  ust. 2 pkt 2

„kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

Załącznik nr 7 do umowy kredytu budowlano-hipotecznego ust. 2 pkt 4

 „kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

Zasądzona kwota obejmuje kwotę przewyższającą kwotę kapitału. Powodowie rozliczyli się z bankiem z kwoty kapitału w drodze potrącenia.  Podstawę zasądzenia roszczenia pieniężnego stanowi przesłankowa nieważność umowy kredytowej w całości.

Sprawę prowadziła r. pr. Małgorzata Czarnik