692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocna nieważność umowy Ge Money Bank przed SA w Poznaniu!

W dniu 29 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w składzie sędzia Małgorzata Kaźmierczak wydał wyrok w sprawie I ACa 911/22 p-ko Bank BPH S.A. w którym:

I. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę kwoty 56.064,82 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 27 stycznia 2023 r., a w pozostałym zakresie uchylił punkt 2. i umorzył postępowanie;
II. oddalił apelację pozwanego w pozostałej części;
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.320 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i zabezpieczającego.

W rezultacie prawomocnie ustalona została nieważność umowy indeksowanej kursem CHF zawartej z GE Money Bankiem (obecnie Bank BPH S.A.), w której zawarte były następujące postanowienia abuzywne:

  • 1 ust. 1 in fine Umowy

W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A, opisanej szczegółowo w § 17”

  • 7 ust. 2 in fine Umowy

„Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”

  • 10 ust. 6 Umowy

Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”

  • 17 Umowy

 „Tabela Kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.

  1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.
  5. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl)”

W toku sprawy Klienci otrzymali pozew o zwrot kapitału w związku dokonane zostało potrącenie i ograniczenie powództwa.

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik