692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa ING Banku Śląskiego nieważna !

radca prawny specjalizacje

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 23 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 93/21)  w składzie Sędzia Małgorzata Gronowska – Plust:

  1. ustalił, że ustala, iż umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr [xxx] z dnia [xxx], zawarta
    pomiędzy pozwanym ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach a powodami [xxx] jest nieważna
  2. zasądził od pozwanego Banku całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3. obciążył bank kosztami postępowania.

W umowie zawarte były następujące postanowienia, które wpłynęły na stwierdzenie nieważności umowy kredytowej:

1 ust. 1 in fine UmowyRównowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu walutowego.

2 ust. 4 Umowy: Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w §1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

4 ust. 1 Umowy w brzmieniu: Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych. Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu walutowego.

Wyrok jest nieprawomocny. Bank uprawniony jest wnieść apelację do SA w Szczecinie.

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik.