692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Czy umowę Euro Banku można unieważnić?

W umowach kredytowych stosowanych Euro Bank S.A. zawarte były następujące klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji do waluty CHF:

  • par. 1 ust. 4 umowy kredytu hipotecznego

„Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi 112.071,98 CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

  • par. 7 ust. 6 umowy kredytu hipotecznego

„Kwoty rat spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej określane są w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.”

  • par. 4 ust. 1 REGULAMINU udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.

 „Bank udziela Kredytów hipotecznych w złotych polskich (PLN). Kredyt może być indeksowany kursem waluty obcej zgodnie z Tabelą. Kredyt hipoteczny uruchamiany jest w PLN.”

  • par. 6 ust. 1 REGULAMINU udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.

„Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub wieloetapowo w postaci Transz, zgodnie z treścią Umowy. Wysokość zadłużenia z tytułu udzielanego kredytu indeksowanego do waluty obcej wyrażona jest w walucie obcej, po przeliczeniu uruchomionych środków po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu ich uruchomienia.”

  • par. 11 ust. 5 REGULAMINU udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.

 „Kwoty rat Kredytu indeksowanego do waluty obcej określane są w harmonogramie spłaty w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym spłatę Raty określonym w Umowie.”

W niektórych wzorcach także postanowienia dotyczące oprocentowania kredytu stanowią postanowienie abuzywne.

Zawarte w umowie postanowienia niedozwolone uprawniając do podniesienia ZARZUTU NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU W CAŁOŚCI.

 ROSZCZENIE PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM

Bank Millennium S.A. jest następcą prawnym Euro Bank S.A.  Cały majątek Euro Bank S.A. został przeniesiony na Bank Millennium S.A, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z powyższym roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej, należy obecnie kierować przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Zawarte w umowie postanowienia niedozwolone uprawniając do podniesienia ZARZUTU NIEWAŻNOŚCI UMOWY KREDYTU W CAŁOŚCI.