692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Wstrzymanie płatności rat przeciwko Getin Noble Bank S.A. po ogłoszonej restrukturyzacji

Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie prowadzonej przez ten sąd pod sygn. akt I ACa 1409/22:

udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredyty hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF z dnia [xxx] r., zawartej pomiędzy powodami a Getin Bank spółką akcyjną w Katowicach poprzez:

a. wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na zasadach opisanej wyżej umowy – od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie;

b. zakazanie pozwanemu przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej spółki akcyjnej Biura Informacji Gospodarczej Monit spółki akcyjnej, oraz innych biur informacji gospodarczej, dotyczących braku spłaty rat kapitałowo – odsetkowych wynikających z opisanej wyżej umowy w celu ujawnienia ich w rejestrach prowadzonych przez ww. podmioty – od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie.

Postanowienie jest skuteczne z momentem wydania i nie podlega zaskarżeniu z uwagi na to, że zostało wydane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sąd II instancji). Klienci na mocy wydanego postanowienia mogą zaprzestać spłaty rat i oczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytowej.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że przyjęta przez nas argumentacja dotyczącą sytuacji finansowej banku po ogłoszonej restrukturyzacji została uwzględniona. Getin Noble Bank w wyniku restrukturyzacji pozbawiony został majątku, który został wytransferowany do banku pomostowego (Velo Bank S.A.). Ty samym realizacja roszczeń restytucyjnych – o zapłatę jest niewątpliwie zagrożona. Wstrzymanie płatności rat jest niezbędne, aby realizować cele Dyrektywy 93/13 i zmniejszyć zakres roszczeń restytucyjnych.

r.pr. Małgorzata Czarnik