692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Prawomocne zawieszenie płatności rat p-ko syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Prawomocne zawieszenie płatności rat w sprawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości!

Z wielką przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 10 października 2023 r. po wezwaniu i podjęciu postępowania z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w upadłości, Sąd Apelacyjny w Szczecinie udzielił na rzecz naszych Klientów zabezpieczenia w ten sposób, że:

udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie, że nie istnieje między stronami stosunek prawny wynikający
z umowy kredytu hipotecznego nr [xxx] indeksowanego do CHF zawartej w dniu [xxx] pomiędzy powodami a Getin Bank Spółką Akcyjną w Katowicach, poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego świadczeń z tytułu spłaty rat kredytu na zasadach opisanej wyżej umowy – od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie i zakazanie pozwanemu przekazywania do Biura Informacji Kredytowej Biura Informacji Gospodarczej Monitor S.A. oraz innych podobnych podmiotów informacji o ratach kredytowych nieuiszczonych stosownie do treści niniejszego postanowienia.

Co istotne Sąd Apelacyjny w Szczecinie podzielił nasze stanowisko, że ogłoszona upadłość w żaden sposób nie wpływa na zasadność kontynuacji sprawy w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej, a tym samym zabezpieczenie na czas procesu winno zostać udzielone.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że chociaż roszczenie procesowe zawierające żądanie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego niewątpliwie dotyczy masy upadłości w rozumieniu art. 174 §1 pkt. 4 k.p.c. i art. 144 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowego (dotyczy bowiem wierzytelności, jaka miałaby przysługiwać upadłemu i wejść do masy upadłości), to jednak jego przedmiotem nie jest wierzytelność przeciwko upadłemu podlegająca zgłoszeniu do masy w rozumieniu art. 145 PU.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał również, że przeciwko dopuszczalności udzielenia zabezpieczenia stronie powodowej nie może
przemawiać art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowego, gdyż wynika z niego jedynie niedopuszczalność wykonania postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, podczas gdy wnioskowane przez uprawnioną sposoby zabezpieczenia nie podlegają wykonaniu w drodze postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania skierowanego do majątku upadłego.

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik