692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa Ge Money nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu

Z przyjemnością mogliśmy poinformować Klientów o kolejnym korzystnym wyroku jaki uzyskaliśmy w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 423/20)  w składzie SSO Renata Pelz:

 1. ustalił, że Umowa Kredytu nr [xxx] zawarta w dniu [xxx] pomiędzy  [xxx] a GE Money Bank S.A. będącym poprzednikiem prawnym
  Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest nieważna;
 2. zasądził od pozwanego Banku całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
 3. obciążył bank kosztami postępowania.

W umowie zawarte były następujące postanowienia, które wpłynęły na stwierdzenie nieważności umowy kredytowej:

 • 7 ust. 2 in fine Umowy

„Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”

 • 10 ust. 6 Umowy

Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”

 • 17 Umowy

 „Tabela Kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.

 1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
 2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
 3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
 4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.
 5. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl)”

Wyrok jest nieprawomocny. Bank uprawniony jest wnieść apelację do SA w Poznaniu.

Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik.