692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

W dniu 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-520/21 w którym przesądził jednoznacznie, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału !

Argument banków, że będą dochodzić roszczeń od frankowiczów tytułem tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału został całkowicie i jednoznacznie obalony przez TSUE.

Tym samym, oznacza to, że w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytowej konsument zasadniczo winien rozliczyć się wyłącznie z kwoty kapitału. Przykładowo jeśli konsument otrzymał od banku 160.000,00 zł – to z tej kwoty winien się rozliczyć z bankiem, bez prowizji, odsetek, kosztów dodatkowych. Skoro umowa jest nieważna to nieważne są wszelkie postanowienia umowy, na podstawie których bank dokonywał rozliczeń z konsumentem w oparciu o kurs CHF, wszelkie postanowienia dotyczące odsetek, opłat dodatkowych – cała umowa jest nieważna.

W motywach rozstrzygnięcia, TSUE wskazał, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału z następujących przyczyn:

  • gdyby przyznać bankom możliwość dochodzenia roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, to osłabiałoby to cele Dyrektywy 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, gdyż przedsiębiorcy nie zostaliby zniechęceni od stosowania nieuczciwych postanowień wobec konsumentów, a tym samym osłabiłoby to efekt odstraszający Dyrektywy 93/13,
  • skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez Dyrektywę 93/13 byłaby zagrożona, gdyby byli oni narażeni, w związku z powoływaniem się na swoje prawa wynikające z Dyrektywy, na ryzyko zapłaty dodatkowego bliżej nieokreślonego wynagrodzenia na rzecz banku,
  • skoro  uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez bank, to nie można dopuścić ani do tego, by czerpał on korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymał odszkodowanie za niedogodności nim wywołane.

Wyrok ten to doskonała wiadomość dla wszystkich frankowiczów ! Wyrok TSUE daje solidne podstawy do obrony przed bankami przed nieuzasadnionymi roszczeniami z tytułu tzw. bezumownego korzystania z kapitału.

r.pr. Małgorzata Czarnik