692 697 356 kontakt@mckancelaria.pl

Umowa Ge Money Banku nieważna – wygrywamy przed SO w Poznaniu!

Miło nam poinformować, że w dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2630/21, wydał wyrok w którym: 1) zasądził na rzecz każdego z powodów  kwotę po 50.486,22 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi:
a) od kwoty 39.093,54 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 17 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty,
b) od kwoty 11.392,68 zł (jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 23 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty;
2) obciążył bank kosztami postępowania.

Zasądzona kwota wynika z przesłankowej nieważności umowy Ge Money Banku (obecnie: Bank BPH S.A.) indeksowanej do waluty CHF. Powództwo dotyczyło kredytu, który w toku sprawy został całkowicie spłacony, stąd roszczenie wyłącznie o zapłatę.

Odsetki zasądzone zgodnie z przedsądowym wezwaniem do zapłaty oraz rozszerzeniem powództwa w toku sprawy a więc zgodnie ze zgłoszonym przez powodów żądaniem.

W sprawie zarzuciliśmy wadliwość całego mechanizmu indeksacji, na który składały się następujące postanowienia umowne:

 • 1 ust. 1 in fine Umowy,

W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A, opisanej szczegółowo w § 17”

 • 7 ust. 2 in fine Umowy

„Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”

 • 10 ust. 6 Umowy

Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”

 • 17 Umowy

 „Tabela Kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.

 1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
 2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
 3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
 4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A. ustalane w sposób określony w ust. 5.
 5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenia ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż, a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż. Ww. banki to: PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millenium Bank S.A. i Citibank Handlowy Polska S.A.
 6. W przypadku gdyby którykolwiek z ww. banków zaprzestał ogłaszania kursów kupna/sprzedaży walut, Zarząd GE Money Banku SA podejmie decyzję o dołączeniu do listy banków referencyjnych innego banku. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała pisemnego aneksu do Umowy.
 7. Marże kupna i sprzedaży GE Money Bank S.A. ustalane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
 8. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl)”

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Małgorzata Czarnik